RODO oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

RODO oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. RODO (INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)

Mając na uwadze  ochronę danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób przekazane nam przez Państwa dane są przez nas wykorzystywane,  przetwarzane i zabezpieczane w celu  zachowania jak największego bezpieczeństwa.

Administrator danych

Administratorem danych (zwanym również ”Administratorem”) jest: 

PRÉVOIR-VIE Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce

ul. Emilii Plater 28; 00-688 Warszawa

 

Dane kontaktowe

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez:

1) email: iod@prevoir.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

1)  zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,

2)  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

3)  wypełnienia przez Administratora  obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

4)  wypełniania przez Administratora  obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,

5)  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem Umową ubezpieczenia na życie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

6)  ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych  jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,

7)  reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z Umową ubezpieczenia zawartą z Państwem,

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów  wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych,  jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
b) jak również Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. 19 rue d’Aumale, 75306 Paris CEDEX 09, Francja.

Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z  inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Państwa danych dotyczących m.in. stanu zdrowia, nałogów, daty urodzenia, wykonywanego zawodu.

Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Państwem Umowy ubezpieczenia na życie; np. wykonywanie niektórych zawodów może wiązać się w wyższym ryzykiem zdrowotnym i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, mają Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 
 
2. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem prevoir.pl.
1.2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej prevoir.pl w formie umożliwiającej jego uzyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługi świadczone są przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce zwany dalej Prévoir.
2.2. Dane identyfikacyjne: Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000219439, o kapitale akcyjnym: 81.000.000 Euro, posiadający NIP: 1080000929, Regon: 140045876.

 1. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Hasło – ciąg znaków identyfikujących Użytkownika służących do autoryzacji dostępu Użytkownika do usług w Serwisie.
 2. Nazwa Użytkownika (login) – identyfikator przypisany Użytkownikowi Serwisu internetowego. W Serwisie prevoir.pl jest to unikalny numer (ciąg znaków numerycznych) nadawany przez system. Prévoir wskazuje login (będący jednocześnie numerem Klienta) na polisie, która jest przesyłana Użytkownikowi.
 3. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa Prévoir skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie kalkulacji składki.
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – postanowienia wydane przez Ubezpieczyciela, stanowiące integralną treść umowy ubezpieczenia i regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.
 5. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Prévoir przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Prévoir.
 6. Serwis – system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem prevoir.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z informacji i aplikacji informatycznych udostępnianych przez Prévoir w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Ubezpieczający – Użytkownik, który złożył wniosek ubezpieczeniowy lub zawarł Umowę ubezpieczenia, i który jest zobowiązany wobec Prévoir do dokonania płatności na poczet składki ubezpieczeniowej lub zapłaty składek ubezpieczeniowych.
 8. Ubezpieczyciel – Prévoir, który zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego do spełnienia świadczenia na rzecz Uposażonego albo Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Prévoir, zgodnie z OWU.
 9. Umowa ubezpieczenia – umowa, na podstawie której Prévoir zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
 10. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
 11. Zalogowanie – zidentyfikowanie określonego Użytkownika przez Serwis, które odbywa się pod warunkiem podania przez Użytkownika poprawnej nazwy Użytkownika (loginu) i hasła.

    4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

4. 1. W ramach Serwisu, Prévoir świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługi umożliwiające wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia i dokonanie zapłaty składki. W ramach świadczonych usług, Prévoir udostępnia w szczególności:

1) informacje związane z działalnością Prévoir,
2) informacje związane z oferowanymi przez Prévoir produktami ubezpieczeniowymi,
3) formularze zgłoszeń, oświadczeń i wniosków służących do składania przez Użytkownika zleceń lub dyspozycji w związku z zawartymi z Prévoir Umowami ubezpieczenia, w formie umożliwiającej ich uzyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie,
4) opcję „Kup online” – umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z indywidualną Ofertą sporządzoną na podstawie danych podanych przez Użytkownika, wypełnienie i wydrukowanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o tę Ofertę oraz dokonanie płatności na poczet składki ubezpieczeniowej lub jej raty,
5) opcję „Oblicz składkę” – umożliwiającą Użytkownikowi dokonanie kalkulacji (symulacji) składki ubezpieczeniowej w ramach wybranego produktu ubezpieczeniowego,
6) opcję „Formularz kontaktowy” – umożliwiającą Użytkownikowi kontakt telefoniczny lub e-mailowy z przedstawicielem Prévoir,
7)„Strefę klienta” - umożliwiającą Użytkownikowi dokonanie płatności składki ubezpieczeniowej lub jej raty zgodnie z zawartą z Prévoir Umową ubezpieczenia lub dokonanie zmiany/aktualizacji danych kontaktowych.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej przez Prévoir z Użytkownikiem.
5.2. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią i akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem z Prévoir Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5.3. Użytkownik może w każdej w chwili zakończyć korzystanie z usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem, że umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą określoną w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia.

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Prévoir świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie.
6.2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w zakresie opcji ”Kup online” oraz „Oblicz składkę”, jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Użytkownika oświadczeń dotyczących:
1) zapoznania się z Regulaminem,
2) prawdziwości danych podanych przez Użytkownika,
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
6.3. Użytkownik może udzielić Prévoir zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz telemarketingowych.
6.4.   Prévoir dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych przez Użytkownika danych. Dostęp do konta Użytkownika jest chroniony poprzez login i hasło.
6.5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, a w szczególności loginu i hasła. Hasło należy zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu lub na nośniku elektronicznym w taki sposób, aby zapewnić jego ochronę przed nieuprawnionym odczytem lub przejęciem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Prévoir zaleca okresowe zmienianie hasła przez Użytkownika.
6.6. Prévoir nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie (login i hasło) osobom nieupoważnionym.
6.7. W przypadku podejrzenia, że informacje umożliwiające dostęp do konta Użytkownika w Serwisie (login i hasło) zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła albo skontaktowania się z Prévoir na adres prevoir@prevoir.pl w celu zablokowania konta lub zmiany danych dostępowych.
6.8. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu do przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
6.9.   Korzystając z opcji „Kup online” oraz ze „Strefy klienta” Użytkownik składa oświadczenie o wyborze płatności składki ubezpieczeniowej poprzez transakcję autoryzowaną przez systemy dostawcy usług płatności Przelewy24.
6.10.  W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową dostawcy usług płatności Przelewy24, gdzie następuje autoryzacja transakcji.
6.11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
1) realizacja płatności autoryzowana przez dostawcę usług płatności Przelewy24,
2) płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro,
3) płatności przelewem elektronicznym (tzw. e-przelewem).
6.12. Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na strony Serwisu, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).

 1. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

7.1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga zainstalowania jednej z następujących przeglądarek internetowych (w najnowszej wersji):  Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari, z dostępem do sieci internet.
7.2. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik powinna mieć włączoną obsługę JavaScript i plików Cookies.
7.3. Świadczenie usług w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prévoir.
8.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów związanych z działaniem Serwisu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Prévoir danych jest niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia.
8.4. Jeżeli do świadczenia danej usługi przez Prévoir niezbędna jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w przypadku odmowy wyrażenia takiej zgody Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do takiej usługi.
8.5. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawienia lub zmiany poprzez opcję na stronach Serwisu w zakładce „Strefa Klienta” lub w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Prévoir.

 1. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.
9.2. Prawa autorskie do Serwisu, informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu oraz do układu prezentowanych w Serwisie treści stanowią własność Prévoir.
9.3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie do własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie prezentowanych w Serwisie treści w zakresie wykraczającym poza własny użytek wymaga uprzedniej pisemnej zgody Prévoir.
9.4. Prévoir jest uprawniony do zmiany prezentowanych w Serwisie treści w każdym czasie. 

 1. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika w następujących formach:
1) pisemnie: osobiście w jednostce Prévoir obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz 1481), na adres:
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa,
2) w formie elektronicznej: na adres e-mail: reklamacje@prevoir.pl,
3) ustnie: telefonicznie na numer telefonu: (22) 572 80 00, albo osobiście do protokołu w jednostce  Prévoir obsługującej klientów.
10.2. W przypadku reklamacji składanej telefonicznie, osoba przyjmująca reklamację sporządzi notatkę ze wskazaniem następujących danych: data, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), opis zastrzeżeń Użytkownika dotyczących usług świadczonych przez Prévoir.
10.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację umożliwiające jego identyfikację,
2) opis zastrzeżeń Użytkownika dotyczących usług świadczonych przez Prévoir.
10.4. Prévoir udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że do zachowania 30-dniowego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
10.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Prévoir poinformuje Użytkownika składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10.6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika składającego reklamację, odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
10.7. Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej, Użytkownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami, jak również prawo wniesienia skargi na działalność Prévoir do uprawnionych organów.

 1. ZMIANY REGULAMINU

11.1 Prévoir ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Użytkownikowi poprzez ich zamieszczenie w Serwisie.
11.2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji oraz ich zrozumieniem.
11.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych Warunków Umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Prévoir jest język polski.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r. poz.1000),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
12.3 Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo przed sąd właściwy dla siedziby Prévoir albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.
12.4 Prévoir ma prawo zawiesić dostęp do Serwisu w każdym czasie, na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Prévoir.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 grudnia 2019 r.

***

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Dyrektora Oddziału Prévoir –Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce w dniu 20 grudnia 2019 r.

 

Szybki kontakt

Masz pytanie? Zostaw swój numer telefonu oraz kod pocztowy. Oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.

Podaj poprawny numer telefonu
Podaj poprawny kod pocztowy
Wyślij

Wiadomość wysłana

Oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.

Wystąpił błąd

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies.

Dostosuj wybory