Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem prevoir.pl.
1.2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej prevoir.pl w formie umożliwiającej jego uzyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług oraz warunki ich świadczenia drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

2. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługi świadczone są przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce zwany dalej Prévoir.
2.2. Dane identyfikacyjne: Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoberestecka 14, 02-204 Warszawa; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000219439, o kapitale akcyjnym: 45.000.000 Euro, posiadający NIP: 1080000929, Regon: 140045876.

3. DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Hasło – ciąg znaków identyfikujących Użytkownika służących do autoryzacji dostępu Użytkownika do usług w Serwisie;
2. Nazwa Użytkownika(login) – identyfikator przypisany Użytkownikowi Serwisu internetowego. W serwisie www.prevoir.pl jest to unikalny numer (ciąg znaków numerycznych) nadawany przez system. Prévoir wskazuje login (będący jednocześnie numerem Klienta) na polisie, która jest przesyłana Użytkownikowi.
3. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa Prévoir skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie kalkulacji składki.
4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”)– postanowienia wydane przez Ubezpieczyciela, stanowiące integralną treść umowy ubezpieczenia i regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.
5. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Prévoir przez Użytkownika, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Prévoir.
6. Serwis – system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem prevoir.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z informacji i aplikacji informatycznych udostępnianych przez Prévoir w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
7. Ubezpieczający– Użytkownik, który złożył wniosek ubezpieczeniowy lub zawarł umowę ubezpieczenia i który jest zobowiązany wobec Prévoir do dokonania płatności na poczet składki ubezpieczeniowej lub zapłaty składek ubezpieczeniowych.
8. Ubezpieczyciel– Prévoir, który zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego do spełnienia świadczenia na rzecz Uposażonego albo Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Prévoir, zgodnie z OWU.
9. Umowa ubezpieczenia– umowa, na podstawie której Prévoir zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
10. Użytkownik– osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.
11. Zalogowanie– zidentyfikowanie określonego Użytkownika przez Serwis, które odbywa się pod warunkiem podania przez Użytkownika poprawnej nazwy Użytkownika (loginu) i hasła.

4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

4. 1. W ramach Serwisu, Prévoir świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługi umożliwiające wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia i dokonanie zapłaty składki. W ramach świadczonych usług, Prévoir udostępnia w szczególności:
1) Informacje związane z działalnością Prévoir;
2) Informacje związane z oferowanymi przez Prévoir produktami ubezpieczeniowymi;
3) Formularze zgłoszeń, oświadczeń i wniosków służących do składania przez Użytkownika zleceń lub dyspozycji w związku z zawartymi z Prévoir umowami ubezpieczenia, w formie umożliwiającej ich uzyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie;
4) Opcję „Kup online” – umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się z indywidualną Ofertą sporządzoną na podstawie danych podanych przez Użytkownika, wypełnienie i wydrukowanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o tę Ofertę oraz dokonanie płatności na poczet składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
5) Opcję „Oblicz składkę” – umożliwiającą Użytkownikowi dokonanie kalkulacji (symulacji) składki ubezpieczeniowej w ramach wybranego produktu ubezpieczeniowego;
6) Opcję „Formularz kontaktowy” – umożliwiającą Użytkownikowi kontakt telefoniczny lub e-mailowy z przedstawicielem Prévoir;
7)„Strefę klienta” - umożliwiającą Użytkownikowi dokonanie płatności składki ubezpieczeniowej lub jej raty zgodnie z zawartą z Prévoir umową ubezpieczenia lub dokonanie zmiany/aktualizacji danych kontaktowych.

5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej przez Prévoir z Użytkownikiem.
5.2. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią i akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem z Prévoir Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5.3. Użytkownik może w każdej w chwili zakończyć korzystanie z usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron internetowych Serwisu, z zastrzeżeniem, że umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą określoną w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia.

6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Prévoir świadczy usługi drogą elektroniczną nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie.
6.2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w zakresie opcji ”Kup online” oraz „Oblicz składkę” jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Użytkownika oświadczeń dotyczących:
1) zapoznania się z Regulaminem,
2) prawdziwości danych podanych przez Użytkownika,
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
6.3. Użytkownik może udzielić Prévoir zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz telemarketingowych.
6.4.   Prévoir dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych przez Użytkownika danych. Dostęp do konta Użytkownika jest chroniony poprzez login i hasło.
6.5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, a w szczególności loginu i hasła. Hasło należy zapamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu lub na nośniku elektronicznym w taki sposób, aby zapewnić jego ochronę przed nieuprawnionym odczytem lub przejęciem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Prévoir zaleca okresowe zmienianie hasła przez Użytkownika.
6.6. Prévoir nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie (login i hasło) osobom nieupoważnionym.
6.7. W przypadku podejrzenia, że informacje umożliwiające dostęp do konta Użytkownika w Serwisie (login i hasło) zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, Użytkownika jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła albo skontaktowania się z Prévoir na adres prevoir@prevoir.pl w celu zablokowania konta lub zmiany danych dostępowych.
6.8. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu do przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
6.9.   Korzystając z opcji „Kup online” oraz ze „Strefy klienta” Użytkownik składa oświadczenie o wyborze płatności składki ubezpieczeniowej poprzez transakcję autoryzowaną przez systemy dostawcy usług płatności Przelewy24.
6.10.  W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową dostawcy usług płatności Przelewy24, gdzie następuje autoryzacja transakcji.
6.11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
1) realizacja płatności autoryzowana przez dostawcę usług płatności Przelewy24;
2) płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro;
3) płatności przelewem elektronicznym (tzw. e-przelewem).
6.12. Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na strony Serwisu, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).

7. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

7.1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga zainstalowania jednej z następujących przeglądarek internetowych (w najnowszej wersji):  Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari, z dostępem do sieci internet.
7.2. Przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik powinna mieć włączoną obsługę JavaScript i plików Cookies.
7.3. Świadczenie usług w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prévoir.
8.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów związanych z działaniem Serwisu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Prévoir danych jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.
8.4. Jeżeli do świadczenia danej usługi przez Prévoir niezbędna jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w przypadku odmowy wyrażenia takiej zgody Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do takiej usługi.
8.5. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawienia lub zmiany poprzez opcję na stronach Serwisu w zakładce „Strefa Klienta” lub w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Prévoir.

9. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.
9.2. Prawa autorskie do Serwisu, informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu oraz do układu prezentowanych w Serwisie treści stanowią własność Prévoir.
9.3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie do własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie prezentowanych w Serwisie treści w zakresie wykraczającym poza własny użytek wymaga uprzedniej pisemnej zgody Prévoir.
9.4. Prévoir jest uprawniony do zmiany prezentowanych w Serwisie treści w każdym czasie.

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika w następujących formach:
1) pisemnie: osobiście w jednostce Prévoir obsługującej klientów albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz 1481), na adres:
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
Nowoberestecka 14 02-204 Warszawa
2) w formie elektronicznej: na adres e-mail: reklamacje@prevoir.pl
3) ustnie: telefonicznie na numer telefonu: (22) 572 80 00 albo osobiście do protokołu w jednostce  Prévoir obsługującej klientów.
10.2. W przypadku reklamacji składanej telefonicznie, osoba przyjmująca reklamację sporządzi notatkę ze wskazaniem następujących danych: data, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), opis zastrzeżeń Użytkownika dotyczących usług świadczonych przez Prévoir.
10.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację umożliwiające jego identyfikację;
2) opis zastrzeżeń Użytkownika dotyczących usług świadczonych przez Prévoir.
10.4. Prévoir udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że do zachowania 30-dniowego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
10.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Prévoir poinformuje Użytkownika składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10.6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika składającego reklamację, odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
10.7. Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej, Użytkownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami, jak również prawo wniesienia skargi na działalność Prévoir do uprawnionych organów.

11. ZMIANY REGULAMINU

11.1 Prévoir ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Użytkownikowi poprzez ich zamieszczenie w Serwisie.
11.2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji oraz ich zrozumieniem.
11.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych Warunków Umowy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Prévoir jest język polski.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683);
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
12.3 Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo przed sąd właściwy dla siedziby Prévoir albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
12.4 Prévoir ma prawo zawiesić dostęp do Serwisu w każdym czasie, na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Prévoir.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 września 2017 r.

***

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Dyrektora Oddziału Prévoir –Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce w dniu 13 września 2017 r.