Reklamacje

Reklamacje

W związku z „Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”, która weszła w życie dn.11.10.2015 r., Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce dokonał poniższego uaktualnienia zasad i trybu zgłaszania reklamacji przez Klientów:

1. POJĘCIE REKLAMACJI
Reklamacja – wystąpienie skierowane do Prévoir przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez  Prévoir.

2. FORMA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta:

1) pisemnie: osobiście w siedzibie firmy albo pocztą na adres:
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. –Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

2) w formie elektronicznej:
na adres e-mail: reklamacje@prevoir.pl

3) ustnie - telefonicznie:
na numer telefonu: (22) 572 80 00

W przypadku złożenia reklamacji telefonicznie, osoba przyjmująca reklamację sporządzi notatkę ze wskazaniem następujących danych: data, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), opis zastrzeżeń Klienta dotyczących usług świadczonych przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce.

3. TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce poinformuje składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. FORMA ODPOWIEDZI NA REKLAMACJE
Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej. Na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

5. PRAWA KLIENTA
Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, a począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. również wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Szybki kontakt

Masz pytanie? Zostaw swój numer telefonu oraz kod pocztowy. Oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.

Podaj poprawny numer telefonu
Podaj poprawny kod pocztowy
Wyślij

Wiadomość wysłana

Oddzwonimy najszybciej jak to będzie możliwe.

Wystąpił błąd

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.