Reklamacje

Reklamacje

W związku z „Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”, która weszła w życie dn.11.10.2015 r., Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce dokonał poniższego uaktualnienia zasad i trybu zgłaszania reklamacji przez Klientów:

1. POJĘCIE REKLAMACJI
Reklamacja – wystąpienie skierowane do Prévoir przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez  Prévoir.

2. FORMA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta:

1) pisemnie: osobiście w siedzibie firmy albo pocztą na adres:
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. –Oddział w Polsce
ul. Nowoberestecka 14 02-204 Warszawa

2) w formie elektronicznej:
na adres e-mail: reklamacje@prevoir.pl

3) ustnie - telefonicznie:
na numer telefonu: (22) 572 80 00

W przypadku złożenia reklamacji telefonicznie, osoba przyjmująca reklamację sporządzi notatkę ze wskazaniem następujących danych: data, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu), opis zastrzeżeń Klienta dotyczących usług świadczonych przez Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce.

3. TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce poinformuje składającego reklamację o:
1) przyczynach opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. FORMA ODPOWIEDZI NA REKLAMACJE
Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w postaci papierowej. Na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

5. PRAWA KLIENTA
Niezależnie od powyższej procedury reklamacyjnej, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, a począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. również wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.